คณะกรรมการ กลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
......................................................................................................................
 

 

หน้าที่ 
  ๑.

วางแผนการบริหารงานงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามขอบข่ายและภารกิจงาน  ตลอดจนมีความคล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

  ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๓. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ปละมีประสิทธิภาพ
  ๔. สนับสนุน  ส่งเสริม  ประสานงาน  และอำนวยความสะดวก  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและมีขวัญและกำลังในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงานงบประมาณ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ
๖. เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ

๗.

ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ  ตลอดจนรวบรวมปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  นำเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน  เพื่อพัฒนางานในโอกาสต่อไป
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือที่ได้รับมอบหมาย
     
 

.......................................................................................................................

   

ชื่อ                           นางนาตยา  อินทราราม
ตำแหน่ง                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา            ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
                                สาขาการบริหารการศึกษา
ความสามารถพิเศษ   คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์                 034-203122  , 089-4133379
E-mail                  nattaya@hotmail.com

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                           นางปาริชาต   ชูศิลป์กุล
ตำแหน่ง                  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา            ศษ.บ.
ความสามารถพิเศษ   เล่นกีฬา
โทรศัพท์                 081-8801875
E-mail                   -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                           นางปรางศรี   สมผล
วุฒิการศึกษา            ศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต)
ความสามารถพิเศษ   ทำขนมอบ
โทรศัพท์                 085-6007418
E-mail                  -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                          นางยุพิน   ฐิติพงศ์    (หัวหน้า)
วุฒิการศึกษา            กศ.บ.
ความสามารถพิเศษ   word, ดนตรี
โทรศัพท์                 086-1673218, 034-272115
E-mail                  -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                           นางกุหลาบ  มิตตานนท์สกุล
วุฒิการศึกษา            วท.บ.(วิทยาศาสตร์เอกเคมี)
ความสามารถพิเศษ    เล่นกีฬา
โทรศัพท์                     -
E-mail                      -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                          นายปรเมศวร์   พยัคเฆนทร์
วุฒิการศึกษา            ศษ.บ.
ความสามารถพิเศษ   word, ดนตรี
โทรศัพท์                 081-9460434
E-mail                  -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                           นางนันทวรรณ  ประเสริฐนพคุณ
วุฒิการศึกษา            ค.บ.( วิชาเอก คณิตศาสตร์  วิชาโท คอมพิวเตอร์ )
ความสามารถพิเศษ   เล่นกีฬา
โทรศัพท์                 081-1923922
E-mail                  -

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                          นายพงศ์ชาติ   อิ่มนุกูลกิจ
วุฒิการศึกษา            กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
ความสามารถพิเศษ  คอมพิวเตอร์, แบดมินตัน,หมากกระดาน
โทรศัพท์                 083-9229838
E-mail                   p741008@hotmail.com

  ............................................................................................................................................................
   

ชื่อ                            นางสุมาลี  รวมธรรม
วุฒิการศึกษา             ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ความสามารถพิเศษ   
โทรศัพท์                             -
E-mail                              -

  ............................................................................................................................................................
        

พบปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้ง
nankann@hotmail.com