ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2553

 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานสัปดาห์วิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน
นางสาวณัฐธิดา  เมธศาสตร์ ม. 4/4 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
นางสาวขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม ม.4/6 รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
การประกวดวงสตริง  ในงานสัปดาห์วิชาการมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท สมาชิกวง  ได้แก่
นางสาว สุชัญสินี  ก้องภักดีสุข  นายปฐมพงษ์  อัจฉราพิทักษ์  นายปองเพชร  รุ่งสว่าง  นายวสันต์  สิทธิสา เด็กหญิง สมตา  เทพบุรี

การประกวดวงดนตรีไทยร่วมสมัย รายการ ไทยคอนเทมป์มิวสิคคอนเทสต์  โดย บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย วง P.S.C.  ร้องนำโดย  น.ส. ขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม  ได้รับคะแนนระดับ เหรียญทองแดง

การประกวดการแสดงโปงลาง ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ วงโปงลางสิรินธร ได้รับรางวัล 4 รายการ ดังนี้
                รางวัลการแสดงวิถีชีวิตพื้นเมืองภาคอิสานยอดเยี่ยม
                รางวัลเหรียญทองแดง  การบรรเลงวงโปงลาง
                รางวัลบรรเลงโหวตยอดเยี่ยม นางสาวอนุธิดา  เนตรวิริยะกุล
                รางวัลนักร้องวงโปงลางยอดเยี่ยม  นางสาวขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติ ณ มูลนิธิอโรคยาศาลา
อ. กำแพงแสน  จ.นครปฐม  5 ธันวาคม 2553

 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี  รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่ ด.ช.ทิวากร เอี้ยงปาน  ม.3/9
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภท ประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล  3,000  บาท  ได้แก่ น.ส. ขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม ม.4/6

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งและแดนเซอร์     ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จ. นครปฐม
 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2553
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคือ
   นักร้อง  น.ส.  ขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม  
    แดนเซอร์ได้แก่  น.ส.สุทธิดา  ฤทธิปัญญา   5/4   
   น.ส.อาภาพร  มูลทรัพย์   5/4 
   น.ส.สมฤทัย  สังข์เงิน     5/4 
   น.ส.ทุมรัตน์  บุญทับ  5/8
   น.ส.สโรธร  เทพจินดา   
   น.ส.ณัฐวดี  มีหงส์ทอง 
   น.ส.ปริยะฉัตร  ปรีดางกูร

การแข่งขันร้องเพลง “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์ไททาเนียม เดินหน้ารวย ” บริษัท   อีซูซุราชบุรีเซลส์   จำกัด     
ด.ช. ทิวากร  เอี้ยงปาน  ม.3/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  และรับเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐บาท

การแข่งขันร้องเพลง “อีซูซุดีแมคซ์ ซูเปอร์ไททาเนียม เดินหน้ารวย ” บริษัท อีซูซุปฐมยตรกาญจน์จำกัด จ.นครปฐม   ผลการแข่งขัน

 1. รางวัลชมเชย แดนเซอร์ประกอบเพลง  รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐  บาท
 2. ด.ช. ทิวากร  เอี้ยงปาน  ม.๓/๙  นักร้อง ได้รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท
 3. ด.ช. อิสรานุวัฒน์  อินทร์ใหญ่  ม.๓/๑๐ ได้ รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท

ผลการประกวดร้องเพลงจากรายการเกษตรลูกทุ่ง ในงานคนไทยหัวใจเกษตร  Fram  Chanal  ทาง Modern nine T.V. ครั้งที่ 3  ณ  กันตนา  มูฟวี่ทาวน์ พุทธมณฑล นครปฐม  
โดย นางสาว ณัฐธิดา  เมธศาสตร์  ม.4/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับถ้วยเกียรติยศ  จาก นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประกวดแข่งขันดนตรีไทยลูกทุ่งร่วมสมัย ณ  อุทยานประวัติศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดดนตรีไทยมัธยมศึกษา “ ประลองเพลง ประเลงมโหรี ” ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ ซึ่งจัดโดย ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ด.ช.ศุภมิต  รัตนเสถียร ชั้น ม.๒/๖ เข้าร่วมประกวดดนตรีไทยบรรเลงเดี่ยวระราดเอก   รอบชิงชนะเลิศ   ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

ผลการประกวดแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่   ๖๐
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด  ๒๕  รายการ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  และได้เป็นตัวแทนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ จำนวน ๑๕ รายการ  ณ จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔

ผลการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
1. รางวัลระดับเหรียญทอง  ๖  รายการ 
2. รางวัลระดับเหรียญเงิน  ๗  รายการ
3. รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ๒  รายการ

ผลการประกวดแข่งขัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 จ.อยุธยา

 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดบรรเลงดนตรีไทย  วงเครื่องสายวงเล็ก เพลงเขมรพวงเถา
  น.ส.พรพรรณ  เลิศอุปถัมภ์ ม.6/2              น.ส. ศุภกานต์  ภัทรวาณี ม.6/2
  น.ส. มลณิพา  เนตรสน ม.5/9                   นายทัตตพลฒ์  บัวขาว  ม.5/6
  นายอรรณพ  วงศาโรจน์ ม.4/4                  น.ส. สุทธิดา  พิมพ์ศรีกล่ำ ม.4/10
  น.ส.อารียา  ชูเลิศ  ม.4/7                          น.ส.นุช  มั่นศรีจันทร์  ม.4/10
  ด.ญ.กฤษณา  จันทร์เม่ง ม.2/4                   ด.ญ.แพรวา  ฐิติปุระ  ม.2/5
  ด.ญ. ชนัญญ์ธร  แก้วทอง ม.2/6                ด.ช.  พิพัฒน์  เนตรสน ม.2/11
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   ซออู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เพลงพญาโศก                         
   นายอรรณพ  วงศาโรจน์ ม.4/4     
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   ซอด้วง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพลงพญาโศก   น.ส.พรพรรณ  เลิศอุปถัมภ์ ม.6/2
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   ระนาดเอก  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพลงบุล่ง
   ด.ช. ศุภมิต   รัตนเสถียร ม.2/6
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับภาคกลางและตะวันออก
 • การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพลงลมพัดชายเขา
   น.ส.อารียา  ชูเลิศ  ม.4/7
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย ด.ช.อิสรานุวัฒน์ อินทร์ใหญ่ ม.3/10
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ด.ญ.ภาชินี สิงห์ประเสริฐ
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ทิวากร เอี้ยงปาน
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ด.ญ.สมตา  เทพบุรี
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล-สากลม.ต้น หญิง ด.ญ.มัณชกร  เพชรประพันธ์ ม.3/4
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ม.ปลาย  หญิง  น.ส.ขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม ม.4/6
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล-สากล ม.ปลาย หญิง  น.ส. สุภัชชา  วังมะนาว  ม.4/2
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดวาดภาพระบายสี ม.ปลาย  น.ส.ฐิตินันท์  ดุษฏี  ม.6/10
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญเงิน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 • การประกวดเขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย  น.ส.นิตยา  สระทองใจ ม.6/10
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   และรางวัลเหรียญทองแดง  ระดับภาคกลางและตะวันออก
 • การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย
  นายวรกานต์  ดวงดารา ม.6/8                    น.ส.กนิษฐ์นาถ  ไชยศักดิ์  ม.5/10
  น.ส.ธูปหอม  สุพรรโณฏาส  ม.5/5                น.ส.ณัฐวรรณ  จิตรเจือ  ม.5/5
  น.ส.จันทกานต์  วัฒนกิจ ม.5/5                 น.ส.วชิรญาณี  จอมทอง  ม.5/8
  น.ส.ศุภางค์  รัตนเสถียร  ม.5/8                       น.ส.ปริยฉัตร  ปรีดางกูร ม.4/8                             
  นายเอกสิทธิ์  ศรีสมุทร ม.5/10
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ม.ต้น 
 • ด.ญ.วรรณพร  เตี๋ยวบุตร ม.3/11    ด.ญ.พสุมญส์  สุกใส ม.3/9
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.ปลาย 
 • นายชนมวัต  พุ่มงาม  ม.5/5                             นายชุณวัฒน์  ลิ้มเนาวรัตน์ ม.5/5
  นายอนุรักษ์  ใจดี  ม.5/10                                 นายธนพล  สามกล่ำทอง  ม.5/6
  น.ส.สุทธิดา  ฤทธิปัญญา ม.5/10                    น.ส.กุมาริกา  ตี๋นงนุช ม.5/4
  น.ส.ชนกพร  ประเสริฐเจริญสุข                     น.ส.สโรธร  เทพจินดา ม.4/
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย   จะเข้  ม.ปลาย 
 • น.ส. มลณิพา  เนตรสน ม.5/9
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลาย  
 • น.ส. ณัฐธิดา  เมธศาสตร์ ม.4/4
 • รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่   การประกวดวาดภาพลายเส้น ม.ปลาย 
 • น.ส.มนวนัช  เอกรัตนวัฒน์ ม.6/10
 • รางวัลเหรียญเงิน   ระดับเขตพื้นที่   การประกวด “ศิลป์สร้างสรรค์” ประเภท ทีม ม.ปลาย 
 • นายสาโรจน์  แซ่เฮ้ง  ม.6/10    นายสุภกิจ  อ่ำคำ  ม.6/10   นายธราดล  สุวรรณโพธิ์รุ่ง ม.6/10
 • รางวัลเหรียญเงิน   ระดับเขตพื้นที่   การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.ต้น
 • นายโชคชัย  อู่บัวงาม ม.3                                 ด.ช.นัธวัฒน์  สุอมรา  ม.2
  ด.ช.ภูวริทธ์  นันทานิช ม.3                              ด.ช.ศิวัช    ปัทมคัมภ์ ม.2
  ด.ญ.ศุจินันท์  ชาญช่าง ม.3                              ด.ญ.รัชนีวรรณ  อังธุวานนท์ ม.3
  ด.ญ.วาราดา  ศรีสำราญ ม.1                             ด.ญ.จุฑามาศ ฤทธิ์เทพ ม.1
 • รางวัลเหรียญทองแดง   ระดับเขตพื้นที่   การประกวดวาดภาพระบายสี  ม.ต้น  
 • ด.ญ.พีรกานต์ ประสมทรัพย์ ม.2/4
 • รางวัลเหรียญทองแดง   ระดับเขตพื้นที่   การประกวดวาดภาพลายเส้น ม.ต้น
 • ด.ช. ทักษิณ  คงถนอม ม.3/7
 • รางวัลชมเชย   ระดับเขตพื้นที่   การประกวดเขียนภาพไทยสีเอกณรงค์  ม.ปลาย 
 • น.ส.ณัฐวดี  มีหงษ์ทอง ม.6/10