• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์)
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สังคมศึกษา)
รายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
รายละเอียด

เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติม (ผลไม้)
รายละเอียด

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพเพิ่มเติม

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมแสดงในงานทับแก้ววิชาการ ม.ศิลปากร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

ดูภาพเพิ่มเติม

ประมวลภาพ "สร้างสรรค์ศาสตร์ศิลป์ สิรินธรฯรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"

                   

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557

               

                              

               

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1
และ ม.4 วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557

         

         นางนิภาดา ดำริห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะการแข่งขันรายการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        

        

ประมวลภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        

        

       

คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ องค์พระปฐมเจดีย์

        

        

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ห้องเรียน
โครงการพิเศษ ที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

        

        

                        โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949


    

    

    

    

      


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556