• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างชาวต่างประเทศ
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ
รายชื่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
 รายละเอียด


สพม.9 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนช่วงอายุ 14 - 15 ปี เข้าไปทดลองใช้งานระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA ได้ที่ pisaitems.ipst.ac.th และ learningspace.ipst.ac.th
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ปี 2015

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
๒ เมษายน ๒๕๕๘

ดูภาพกิจกรรม <--

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ดูภาพกิจกรรม <--

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 23 - 25 มีนาคม 2558 ณ จ.เพชรบุรี

ดูภาพกิจกรรม <--

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (PSC 19)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

         

         

         

บรรยากาศงาน ราตรีร่วมจินต์สิรินธร 21 กุมภาพันธ์ 2558

         

         

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีเปิด
"สิรินธรฯนิทรรศน์ อภิวัฒน์สู่อาเซียน" ในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานที่เป็นเลิศของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันทางวิชาการ การแสดงของนักเรียนและอื่นๆอีกมาก

         

         


ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนซึ่งเป็น
นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์"
ซึ่งทีมบาสเกตบอลและวูซูของโรงเรียนสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
และได้มอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนทีมชาติคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน Asean
School Games 2014 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

         

        เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายอาญาที่ใช้ในชีวิต
ประจำวันโดยการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้กรณีศึกษาเป็นสื่อประกอบการสอน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ผู้วิจัย : นายนเรศ กองสมบัติ
ดาวน์โหลด

กิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558

         

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันเด็ก
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

         

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จัดงาน "สายใยผูกพัน วันแห่งครอบครัว " เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
และเปิดโอกาสให้บุคลากรและครอบครัวได้มีปฏิสัมพันธ์

         

คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เป็นตัวแทนร่วมเปิดงาน
มหาธีรราชเจ้ารำลึก ครั้งที่13 ณ องค์พระปฐมเจดีย์

          

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557

รางวัลชนะเลิศ รุ่น 11 - 14 ปี , รางวัลชนะเลิศรุ่น 15 - 18 ปี โครงการประกวดการขับร้องเพลง
รักชาติร่วมสมัยเป็นตัวแทนจังหวัดทั้ง 2 รุ่น ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานเกษตรกำแพง ประจำปี 2557

        

ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อดีเด่น
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

      

ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ
เข้ากราบนมัสการพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนิน
การ การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

        

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทเพลง"ต้นตระกูลไทย"และเพลง"ค่านิยม 12 ประการ" ณ พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นตัวแทนไปร่วมขับร้องในวันพ่อ ที่ท้องสนามหลวงต่อไป

        
            โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949

    


    

    

    

    


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556