• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลเพื่อจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
รายละเอียด

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพเพิ่มเติม

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมแสดงในงานทับแก้ววิชาการ ม.ศิลปากร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557

ดูภาพเพิ่มเติม

ประมวลภาพ "สร้างสรรค์ศาสตร์ศิลป์ สิรินธรฯรวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน"

                   

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557

               

                              

               

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1
และ ม.4 วันจันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557

         

         นางนิภาดา ดำริห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะการแข่งขันรายการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        

        

ประมวลภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        

        

       

คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ องค์พระปฐมเจดีย์

        

        

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ห้องเรียน
โครงการพิเศษ ที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

        

        

                        โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949


    

    

    

    

      


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556