• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนพักนอน
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างชาวต่างประเทศ
รายละเอียด

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพม.9 นครปฐม เขต1

ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช (21 พ.ย. 2557)

ดูภาพทั้งหมด

คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

        

        

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพเพิ่มเติม
            โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949

    


    

    

    

    


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556