• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน(สังคมศึกษา)
รายชื่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
รายชื่อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน(ภาษาไทย)
รายชื่อ

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557

รางวัลชนะเลิศ รุ่น 11 - 14 ปี , รางวัลชนะเลิศรุ่น 15 - 18 ปี โครงการประกวดการขับร้องเพลง
รักชาติร่วมสมัยเป็นตัวแทนจังหวัดทั้ง 2 รุ่น ไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานเกษตรกำแพง ประจำปี 2557

        

ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อดีเด่น
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

      

ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ
เข้ากราบนมัสการพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนิน
การ การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

        

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทเพลง"ต้นตระกูลไทย"และเพลง"ค่านิยม 12 ประการ" ณ พิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นตัวแทนไปร่วมขับร้องในวันพ่อ ที่ท้องสนามหลวงต่อไป

        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ "ไทยรวมกำลัง:สื่อพลังชาติ"
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ม.ศิลปากร

                                 

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพทั้งหมด

ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นำคณะตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช (21 พ.ย. 2557)

ดูภาพทั้งหมด

คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

        

        

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพเพิ่มเติม
            โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949

    


    

    

    

    


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556