• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Previewรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียด

นางนิภาดา ดำริห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ชนะการแข่งขันรายการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

        

        

ประมวลภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        

        

       

คณะครูและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ องค์พระปฐมเจดีย์

        

        

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 ห้องเรียน
โครงการพิเศษ ที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

        

        

        

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยรับการประเมินภายนอกรอบ 3 วันที่ 11 - 13 ก.พ. 2557

        

        

        

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

        

ประมวลภาพ วันพระบารมีปกเกล้า 31 มกราคม 2557

        

        

        

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดงาน "เปิดบ้านวิชาการ" (PSC Open House) ปีการศึกษา 2556
เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2557
(รูปจาก facebook ครูสมชัย)

        

        

        

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยยูนาน

        

        

กิจกรรมวันครู 2557

        

        

ดร.วรรณะ บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับโล่รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"
ภาควิชาบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร นครปฐม

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
ณ แคมป์อู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2557

        

        

        

โรงเรียนสิรินธรรราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม เนื่องในวันคริสต์มาศ วันขึ้นปีใหม่
และวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2557

        

        

วงดนตรีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไปแสดงในงาน"คนตรีในวัง" ณ พระราชวังสนามจันทร์
เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2557

                    โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                                โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949


    

    

    

    

      


» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ.2545

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
   พ.ศ.2553

» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช 2551

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

» แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พ.ศ.2551

» คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน
   และเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
   แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

» พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
   คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

» ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
   พ.ศ.2556